ОБАВЕШТЕЊЕ ПОТРОШАЧИМА О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПОДНОШЕЊА РЕКЛАМАЦИЈЕ

ПОТРОШАЧ може да изјави рекламацију:

ДАРКУ ВУКАШИНОВИЋУ ПР, ИЗДАВАШТВО И ДИСТРИБУЦИЈА ПРИМА, ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, улица Милутина Тодоровића Жице бб, матични број: 55071284, број телефона: 032 701-049, у интернет продавници www.prima-knjige.com, преко које је роба купљена уз доставу рачуна на увид или другог доказа о куповини робе (копија рачуна, слип и сл.)


ПРОДАВАЦ је дужан да ПОТРОШАЧУ изда писану потврду или електронским путем потврди пријем рекламације, односно саопшти број под којим је заведена његова рекламација у евиденцији примљених рекламација. ПРОДАВАЦ је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 8 дана од дана пријема рекламације, писаним или електронским путем одговори ПОТРОШАЧУ на изјављену рекламацију.

Потрошач је дужан да се изјасни на одговор продавца најкасније у року од 3 (три) дана од дана пријема одговора продавца. Уколико се потрошач у прописаном року не изјасни (слањем одговора на адресу Милутина Тодоровића Жице бб или електронским путем на маил адресу примакњиге@гмаил.цом), сматраће се да није сагласан са предлогом продавца.


Ако испоручена роба није саобразна уговору у року од шест месеци од дана преласка ризика на ПОТРОШАЧА, ПОТРОШАЧ који је обавестио ПРОДАВЦА о несаобразности, има право да захтева од ПРОДАВЦА да:

  • отклони несаобразност, без накнаде, поправком или заменом, или
  • да захтева одговарајуће умањење цене или 
  • да раскине уговор у погледу те робе.


Ако се несаобразност појави у року од 6 (шест) месеци од дана преласка ризика на ПОТРОШАЧА, отклањање несаобразности могуће је оправком уз изричиту сагласност ПОТРОШАЧА. Све трошкове који су неопходни да би се роба саобразила уговору, а нарочито трошкове рада, материјала, преузимања и испоруке, сноси ПРОДАВАЦ. ПОТРОШАЧ не може да раскине уговор ако је несаобразност робе незнатна.

ПРОДАВАЦ је одговоран за несаобразност робе уговору која се појави у року од 2 (две) године од дана преласка ризика на потрошача. 


Одговор ПРОДАВЦА на рекламацију ПОТРОШАЧА мора да садржи;

  • одлуку да ли прихвата рекламацију,
  • изјашњење о захтеву потрошача и конкретан предлог,
  • образложење продавца у колико не прихвата рекламацију,
  • рок за решавање рекламације који не може да буде дужи од 15 дана, од дана подношења рекламације.


ПРОДАВАЦ је дужан да поступи у складу са одлуком, предлогом и роком за решавање рекламације, уколико је добио претходну сагласност ПОТРОШАЧА.

Уколико ПРОДАВАЦ из објективних разлога није у могућности да удовољи захтеву ПОТРОШАЧА у року који је договорен, дужан је да о продужавању рока за решавање рекламације обавести ПОТРОШАЧА и наведе рок у коме ће је решити, као и да добије његову сагласност, што је у обавези да евидентира у евиденцији примљених рекламација. Продужавање рока за решавање рекламација могуће је само једном. 

Сви запослени у интернет продавници су овлашћени да приме рекламацију купца.


Вансудско решавање потрошачких спорова

У складу са чланом 55. и чланом 151. Закона о заштити потрошача ( Сл. Гласник РС, бр. 62/2014, 6/2016, 44/2018, 88/2021 – др. закон), обавештавамо купце да имају могућност решавања потрошачког спора вансудским путем. Вансудско решавање потрошачких спорова обавља се на транспарентан, ефикасан, брз и правичан начин пред телом за вансудско решавање потрошачких спорова.

Министарство трговине, туризма и телекомуникација сачињава листу тела и јавно је објављује. Доступна је на адреси хттпс://мтт.гов.рс/текст/2306/заштита-потросаца.пхп.

Поступак пред телом може да покрене ПОТРОШАЧ предлогом само уколико је претходно изјавио рекламацију или приговор и не након истека рока од 1(једне) године од дана подношења рекламације.

Као ПРОДАВАЦ смо по Закону дужни да учествујемо у поступку за вансудско решавање потрошачких спорова.

Свака странка у поступку вансудског решавања потрошачког спора плаћа своје трошкове (трошкови заступања, путни трошкови и сл.).