ЕНЦИКЛОПЕДИЈА ЦИТАТА

Аутор: С. Мирчов, С. Луковић-Булат, М. Луковић
Издавач: Београдска књига
Број страница: 652
  • ЕНЦИКЛОПЕДИЈА ЦИТАТА
Доступност:
На стању
Шифра:
0361
1,585.00 RSD

Ен­ци­кло­пе­ди­ја ци­та­та до­но­си ви­ше од 15.000 ци­та­та раз­вр­ста­них у 540 пред­мет­них од­ред­ни­ца. Ве­о­ма ши­рок из­бор ци­та­та – афо­ри­зми, апоф­тег­ме, по­сло­ви­це, сен­тен­ци­је, из­ре­ке, мак­си­ме, сло­бод­не или са­же­те ми­сли, му­дро­сти и ис­ку­ства – по­у­здан су знак да ће сва­ки чи­та­лац у њи­ма на­ћи и по­не­ки осло­нац за се­бе.Подели на

ИЗДАВАЧ
ИЗДАВАЧ БЕОГРАДСКА КЊИГА
АУТОР
АУТОР СИЛВИЈА ЛУКОВИЋ - БУЛАТ, СВЕТЛАНА МИРЧОВ, МИРОСЛАВА ЛУКОВИЋ
ВРСТА ПОВЕЗА
ТИП ПОВЕЗА ТВРД ПОВЕЗ